Swissnature

Kliničke studije

SWISS NATURE

FOSFATIDILSERIN POBOLJŠAVA PAMĆENJE

FOSFATIDILSERIN POBOLJŠAVA FUNKCIJU PAMĆENJA KOD STARIJIH JAPANSKIH ISPITANIKA SA PROBLEMIMA SA PAMĆENJEM

UVOD

Fosfatidilserin pripada membranskim fosfolipidima i naročito je zastupljen u mozgu. Zbog njegovog prisustva u mozgu, dejstva fosfatidilserina na centralni nervni sistem istraživana su u velikoj meri. Nekoliko kliničkih studija u SAD i Evropi pokazalo je da FS ekstrahovan iz goveđeg korteksa (BC-PS) poboljšava kognitivnu funkciju kod starijih osoba, uključujući pacijente sa Alchajmerovom bolešćui osobe sa oštećenjem pamćenja povezanim sa starošću (AAMI). Međutim, upotreba fosfatidilserina ekstrahovanog iz goveđeg korteksa u lekovima ili dijetetskim suplementima sada se ne preporučuje zbog rizika od goveđe spongiformne encefalopatije (BSE). Pored toga, samo oko 3 grama FS može da se dobije iz jednog goveđeg korteksa, što je premalo za pristupačno snabdevanje.

Napori da se prevaziđu ovi problemi doveli su do razvoja fosfatidilserina dobijenog iz soje (sojin FS), fosfatidilserina bez rizika od BSE koji je enzimski napravljen od sojinog lecitina. Iako su acilne grupe sojinog fosfatidilserina prilično drugačije od acilnih grupa u fosfatidilserinu ekstrahovanom iz goveđeg korteksa, studije u kojima su se koristili glodari sa amnezijom izazvanom lekovima i stari glodari sugerišu da su dejstva sojinog FS na kognitivnu funkciju istovetna dejstvima FS ekstrahovanog iz goveđeg korteksa.

Studija je dizajnirana kao randomizovano, dvostruko slepo, placebom kontrolisano ispitivanje sa paralelnim grupama. Ispitanici su bili nasumično podeljeni u tri grupe (n = 28 u svakoj grupi) i svi su bili slični u pogledu prosečne starosti, pola, godina obrazovanja, rezultata neuropsihološkog testa, rezultata na skali gerijatrijske depresije (GDS) i rezultata kontrolne liste svakodnevnog pamćenja (EMC).

U periodu od jednog meseca nakon sesije skrininga, ispitanici su počeli da uzimaju odgovarajuće ispitivane uzorke: placebo, sojin FS od 100 mg (PS100) ili sojin FS od 300 mg (PS300), svakog dana tokom 6 meseci. Nakon šest meseci terapije fosfatidilserinom usledio je tromesečni period praćenja, tokom kojeg ispitanici nisu uzimali uzorke. Vrednosti sa skrininga korišćene su kao početne vrednosti za sva merenja.

Sledeći pregledi su obavljeni prilikom početne posete, nakon 6 meseci terapije fosfatidilserinom i nakon 3 meseca perioda praćenja: HDS-R (revidirana Hasegawa skala demencije) i MMSE (Mala skala procene mentalnog stanja) za procenu kognitivne funkcije, GDS za procenu depresivnog stanja i analize krvi/urina za procenu bezbednosti. Pored toga, obavljeni su RBMT (Rivermead bihevioralni test pamćenja) i EMC prilikom početne posete, nakon 1, 3 i 6 meseci terapije fosfatidilserinom i nakon 3 meseca praćenja.

LEČENJE

U ovoj studiji korišćen je proizvod od sojinog FS prehrambenog kvaliteta (PS-20L, Yakult Honsha Co. Ltd., Japan) proizveden od sojinog lecitina enzimskom reakcijom transfosfatidilacije. Ispitivani uzorci uzimali su se u obliku mekih želatinskih kapsula / 200 mg sadržaja po kapsuli). Ispitanici su uzimali 3 kapsule nakon svakog obroka, odnosno ukupno 9 kapsula dnevno tokom 6 meseci. Odluka o vremenu uzimanja sojinog FS doneta je u skladu sa prethodnim radovima.

Devet kapsula PS300 sadržalo je 300 mg FS, 663 mg fosfolipida koji nisu FS (FL), 702 mg triglicerida srednjeg lanca (MCT) i 135 mg vitamina E (VE). Devet kapsula PS100 sadržalo je 100 mg FS, 863 mg FL, 702 mg MCT i 135 mg VE. Devet kapsula placeba sadržalo je 963 mg FL, 702 mg MCT i 135 mg VE.

Da bi se sprečila degradacija sojinog FS, deo ispitivanih uzoraka se slao ispitanicima svakog meseca i kod kuće se čuvao u frižideru.

MERE ISHODA

Primarne mere ishoda bile su kognitivne funkcije procenjene rezultatima HDS-R, MMSE i RBMT testova. Sekundarni ishodi bili su samoprocenjena funkcija pamćenja ocenjena rezultatom EMC i depresivno stanje procenjeno rezultatom GDS. Procenjivani su i parametri analize krvi i urina radi procene bezbednosti.

RBMT

RBMT je standardizovani i odobreni test za funkcije pamćenja. Sastoji se iz 12 podtestova za procenu svakodnevnog pamćenja kao što je pamćenje ličnih događaja, imena osoba, novinskih članaka i mesta koja su ispitanici posetili. Japansku verziju RBMT testa razvili su Kazui i saradnici (Kazui et al.) 2002. godine. Standardizovani rezultat profila se dobija tako što se svakom od 12 podtestova dodeljuje 0, 1 ili 2 poena, do maksimalnog ukupnog rezultata od 24 poena. Stepen oštećenja pamćenja se kategoriše u 4 klase u skladu sa standardizovanim rezultatom profila; 0–9: teško oštećenje, 10–16: umereno oštećenje, 18–21: loše pamćenje, >21: normalno. U ovoj studiji korišćena su četiri paralelna oblika testa (A, B, C i D) kako bi se izbegli efekti vežbe ili učenja.

HDS-R

HDS-R je neuropsihološka baterija koja se često koristi za dijagnostikovanje demencije u Japanu, zajedno sa MMSE. Onima koji dobiju manje od 21 od 30 poena dijagnostikuje se „moguća demencija“. Test procenjuje orijentaciju, pamćenje, pažnju i tečnost govora. Posebno smo se usredsredili na podtest DWR (odloženo prisećanje reči) jer je sojin FS bio najdelotvorniji na tom podtestu u našoj preliminarnoj studiji. U DWR podtestu, ispitaniku se pokazuju 3 nepovezane reči i od njega se kasnije traži da ih se priseti. Za svaku reč ispitanik dobija 2 poena ako se samostalno priseti reči, a 1 poen ako se priseti reči uz neki nagoveštaj (npr. „vozilo“ za reč „automobil“ ili „životinja“ za reč „pas“). Pripremljene su dve liste od po 3 reči i lista je naizmenično korišćena u ovoj studiji da bi se efekat vežbanja sveo na najmanju moguću meru.

EMC

EMC je upitnik razvijen zajedno sa RBMT testom za procenu poteškoća u svakodnevnom životu uzrokovanih oštećenjem pamćenja. Sastoji se od liste 13 problema sa pamćenjem ili teških situacija koje se verovatno dešavaju u svakodnevnom životu. Pojava svakog problema ili situacije ocenjuje se u rasponu od 0 (nikada) do 3 (uvek), pri čemu je maksimalni rezultat 39 poena.

BEZBEDNOST

Lekar je obavio medicinski intervju na svakoj tački procene. Analize krvi i urina urađene su na početnoj poseti, po završetku terapije fosfatidilserinom (6 meseci) i 3 meseca nakon završetka lečenja. Kao vitalni znaci mereni su i krvni pritisak i srčana frekvencija.

TEST KOGNITIVNE FUNKCIJE

ANALIZA PODATAKA

Analize podataka sprovedene su u skladu sa protokolom statističke analize utvrđenim pre otvaranja ključa. Rezultati neuropsiholoških testova, EMC i GDS analizirani su Stilovim testom višestrukog poređenja sa početnim rezultatom (u okviru grupe) ili sa placebom (između grupa). Parametri krvi i vitalni znaci analizirani su Dunnett-ovim testom višestrukog poređenja sa placebo grupom za svaku tačku procene.

Sprovedene su i stratifikovane analize zasnovane na rezultatu RBMT testa prilikom početne posete. Budući da je prijavljeni prosečan rezultat zdravih odraslih Japanaca u četrdesetim i pedesetim godinama života iznosio 22,0 ±2,0 poena, kao kriterijum stratifikacije korišćen je rezultat ispod 1,5 standardne devijacije od proseka (=19 poena). Što se tiče stratifikovanih analiza, korišćene su promene rezultata u odnosu na početnu vrednost kako bi se korigovale početne razlike među grupama. Za statističke analize korišćen je SAS 8.2 za Windows, sa značajnošću podešenom na p < 0,05.

Bezbednost sojinog FS procenjivana je odstupanjem od normalnog opsega parametara krvi i urina, a njen klinički značaj procenjivao je lekar.

REZULTATI

BEZBEDNOST: cTokom perioda testiranja nije uočen nijedan neželjeni događaj u vezi sa uzimanjem uzoraka. Takođe nije bilo klinički značajne promene hematoloških i bioloških parametara krvi ni u jednoj grupi. Iako se pojavila značajna razlika u nivou glukoze u krvi nakon 6 meseci između grupe koja je uzimala placebo i grupe koja je uzimala PS100, ta razlika nije uočena pri višoj dozi (PS300) i stoga se smatra klinički beznačajnom. Vitalni znaci i parametri urina (glukoza, protein, okultno krvarenje i pH; podaci nisu prikazani) nisu pokazali nikakve značajne promene.

KOGNITIVNE FUNKCIJE

U tabeli 5 prikazane su promene rezultata RBMT testa. Rezultati su se značajno povećali u odnosu na početnu vrednost u sve 3 grupe, bez ikakvih razlika između grupa koje su uzimale sojin FS i grupe koja je uzimala placebo u bilo kojoj tački procene. U stratifikovanoj analizi zasnovanoj na stepenu oštećenja pamćenja ispitanika prilikom početne procene, i dalje nije bilo razlike između grupe koja je uzimala placebo i grupa koje su uzimale sojin FS, ni u podgrupi sa visokim rezultatom (RBMT = 19 ili više) niti u podgrupi sa niskim rezultatom (RBMT < 19) (podaci nisu prikazani).

Ukupan rezultat HDS-R testa se povećao tokom perioda lečenja u sve 3 grupe, bez značajne razlike među grupama. Međutim, nakon tromesečnog perioda praćenja, rezultat placebo grupe je ponovo pao na nivo sa početne posete, dok su rezultati za grupe koje su uzimale 100PS i 300PS ostali na visokom nivou.

U podgrupi sa visokim rezultatom, gotovo da nije bilo promene u ukupnom rezultatu HDS-R testa tokom čitavog ispitivanja. Nasuprot tome, ukupan rezultat HDS-R testa u podgrupi sa niskim rezultatom značajno se povećao u odnosu na početnu vrednost zahvaljujući terapiji sojinim fosfatidilserinom. Postojala je značajna razlika između grupe koja je uzimala placebo i grupe koja je uzimala 300PS nakon tri meseca praćenja (p < 0,05). Značajan trend je pokazala i razlika između grupe koja je primala placebo i grupe koja je primala 100PS (p=0,05).

Prikazan je DWR rezultat HDS-R testa u podgrupi sa niskim rezultatom. Rezultati grupa lečenih sojinim FS su se značajno povećali u odnosu na početnu vrednost i postojale su značajne razlike između placebo grupe i obe grupe koje su primale sojin FS nakon 3 meseca praćenja (p < 0,05 za 300PS, p=0,09 za 100PS). Veličina promene rezultata DWR bila je prilično slična veličini promene ukupnog rezultata.

Želite da sarađujemo?

Sigurni smo da imamo mnogo tema za razgovor. Uvek smo otvoreni za razgovor sa onima koji dele našu strast za zdravljem i dobrobiti ljudi, bilo da imaju formalno obrazovanje u oblasti prirodnih nauka i farmacije ili biznisa.

Ukoliko želite možete nas kontaktirali mailom ili putem kontakt podataka na našoj kontakt strani

Kontaktirajte nas

Učitavanje
Vaša poruka je poslata. Hvala